Bảng Bug Agi tất cả nhân vật MuSeason2.vn

bug agi mu online


DARK WIZARD AGILITY BUG

Evil Spirits

 • 0 – 5700 > Sử dụng bình thường
 • 5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
 • 8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 9820 – 10700 > Không sử dụng được
 • 10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
 • 13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 15700 – 23250 > Không sử dụng được
 • 23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
 • 28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 33200 – 65534 > Không sử dụng được
 • Inferno
 • 0 – 61700 > Sử dụng bình thường
 • 61700 – 65534 > Không sử dụng được
 • Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
 • 9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
 • 33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

DARK KNIGHT AGILITY BUG

Twisting Slash

 • 0 – 47040 > Sử dụng bình thường
 • 47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

ELF AGILITY BUG

MultiShot

 • 0 – 23200 > Sử dụng bình thường
 • 23200 – 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
 • 37750 – 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

Evil Spirit

 • 0 – 11200 > Sử dụng bình thường
 • 11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
 • 16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 19440 – 21200 > Không sử dụng được
 • 21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
 • 26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 31100 – 46200 > Không sử dụng được
 • 46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
 • 56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • Twisting Slash
 • 0 – 47180 > Sử dụng bình thường
 • 47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill
 • Inferno
 • 0 – 65535 > Sử dụng bình thường
 • Fireslash
 • 0 – 32,767 > Sử dụng bình thường


DARK LORD AGILITY BUG

Những mốc AGI DL sử dụng khi mang ngựa

 • 0 – 2000 > sử dụng Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 2300 – 2800 > sử dụng Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 3300 – 4000 > sử dụng Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5400 – 6500 > sử dụng Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 11600 – 14000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng

Những mốc agi Dl sử dụng khi không có ngựa!

DL không mang ngựa thì ngoài những mốc agi dưới đây không ra, còn lại sẽ ra bình thường

4600 – 5000 không ra

7k5 – 11k > không ra

Từ 16k5 > không ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *